Նվիրատվություն

Category:
Նվիրատվության պարբերականություն

Մեկ անգամ, Ամենամսյա

Օր/Ամիս/Տարի
Day/Month/Year
День/Месяц/Год
Name Surname
Name Surname
Name Surname
Name Surname
Name Surname
დღე/თვე/წელი